SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

20-23 tháng 10, 2017 - ĐHKT Sydney, Australia

Kinh Thương New York gặp Kinh Thương Montreal

Tin từ Quách Hòa Đạt (New York) - Ngày 24 tháng 3, 2017

Anh chị Thanh Ngân & Tú Anh từ Montreal đã đến New York để cùng với anh chị Trần Văn Dương và anh chị Quách Hòa Đạt đi Washington D.C tham dự Lễ Hội Hoa Anh Đào 2017 (Cherry Blossom Festival) . Hình chụp tại nhà của anh chị Trần Văn Dương.trở lại đầu trang

Chúc mừng Easter 2017 từ BTC Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney


[trở lại đầu trang]

Phiếu Ghi Danh tham dự Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc

Ban Tổ Chức Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc, thân mời các bạn dùng Phiếu Ghi Danh để ghi tên tham dự Đại Hội:

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Úc

*** Khi ghi tên, xin các bạn cho biết địa chỉ điện thư để Ban Tổ Chức liên lạc trực tiếp với các bạn về cách chuyển/đóng tiền lệ phí.

Hẹn gặp các bạn tại Sydney.

trở lại đầu trang