Kinh Thuong Web - The meeting place for the former students of the Kinh-Thuong Minh-Duc University, Saigon, Vietnam (1970-1975).

www.kinhthuong.net
~ Press Ctrl + D to bookmark this page ~

Kinh-Thuong Minh-Duc Kinh-Thuong Web uses Unicode fonts for its contents.

Click Me!
[Click the arrow to enter Kinh-Thuong]


Đại Hội Kinh Thương Minh Đức 2016
tại Montreal, Quebec, Canada
Thứ tư 6, Thứ năm 7 và Thứ sáu 8
tháng 7, 2016

Hoạt động từ tháng 8 năm 1999